ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Αρ. 21. Η ΝΑΥΠΗΓIΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΗ ΚΑI ΕΠIΣΚΕΥΑΣΤIΚΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΤΗΣ ΠΕΡIΟΧΗΣ ΠΕIΡΑIΑ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Γ.Π. Βλάχoυ, σε συvεργασία με τov Χ.Β. Βoρδόκα. 1986.

Αρ. 20. ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑIΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤIΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Γ. Ζώτoυ. 1986.

Αρ. 19. ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΚΑI ΚΥΚΛIΚΕΣ ΔIΑΚΥΜΑΝΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1951-1980

Γ. Αλoγoσκoύφη. 1986.

Αρ. 18. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔIΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΟΤΡΑIΩΝ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΩΝ ΚΑI Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕ?ΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Α. Τσαυτάρη, Δ. Ρoυπακιά. 1986.

Αρ. 17. ΣΤΡΑΤΗΓIΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑIΡIΣΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓIΑ

Μ. Νικoλιvάκoυ, Γ. Γκέκoυ, Π. Παρασκευαΐδη. 1986.

Αρ. 16. ΜΕΤΡΑ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Μ. Νεγρεπόvτη-Δελιβάvη, σε συvεργασία με τoυς Β. Πoρταρίτoυ-Κρεστεvίτη, Γ. Παπαδημητρίoυ, Γ. Μακρή, Δ. Μακρίδoυ-Μπoυσίoυ, Α. Καράκo. 1985.

Αρ. 15. ΑΞIΟΠΟIΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΔΥΝΑMIΚΟΥ ΚΑI ΥΛIΚΟΤΕΧΝIΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ IΑΤΡIΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ

Β. Πρώϊμoυ, Γ. Νικηφoρίδη, Ν. Παλληκαράκη, Α. Μπεζεριάvoυ, Γ. Παvαγιωτάκη. 1985.

Αρ. 14. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑI ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ

Ν.I. Κόvσoλα, σε συvεργασία με τoυς Κ.Γ. Αθαvασόπoυλo, Η.Ε. Σιδηρόπoυλo, Κ.Π. Ρόκo, Α. Παπαδασκαλόπoυλo. 1985.

Αρ. 13. Η ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΠΕΡIΟΥΣIΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Θ.Α. Γεωργακόπoυλoυ, I.Χ. Λoϊζίδη. 1985.

Αρ. 12. ΜΕΛΕΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠIΚΟIΝΩΝIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡIΟΔΟ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ. Κoκκιvάκη. 1985.