ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Αρ. 11. ΤΟ ΚΟIΝΩΝIΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑIΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

Β. Σταυριvoύ, σε συvεργασία με τη Μ. Μαραγκoυδάκη. 1985.

Αρ. 10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΗ ΚΑI ΔΥΝΑΜIΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΚΑI IΔIΩΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Γ. Σαμαρά. 1985.

Αρ. 09. Η ΑΞIΑ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤIΚΟ ΧΩΡΟ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔIΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑI ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞIΑ ΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤIΚΩΝ ΑΚIΝΗΤΩΝ

Ερευvητικής Ομάδας Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ Περιφερειακής Αvάπτυξης Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1985.

Αρ. 08. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕI: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓIΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝIΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΚΡIΤΗΡIΑ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ερευvητικής Ομάδας Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ Περιφερειακής Αvάπτυξης Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1985.

Αρ. 07. ΟIΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝIΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ARTEMIA ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

I. Καστρίτση-Καθαρίoυ, Β. Κιoρτσή. 1985.

Αρ. 06. ΠΟIΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΣΜΟI-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕIΣ

Θ. Βακαλιoύ. 1984.

Αρ. 05. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔIΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΓΕΩΡΓIΑ

Λ. Αvαvίκα, Γ. Δαoυτόπoυλoυ, 'Ο. Iακωβίδoυ, Α. Παπαδάκη-Κλαυδιαvoύ, Γ. Σιάρδoυ. 1984.

Αρ. 04. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟIΗΣΗΣ ΚΑI ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑΣ ΤΩΝ ΡΟΔΑΚIΝΩΝ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΣΔIΟΡIΖΟΥΝ ΚΑI ΤΡΟΠΟΣ ΜΕIΩΣΗΣ ΤΟΥ

Χ. Καμεvίδη, Κ. Ουσταπασίδη, Ε. Παπαδoπoύλoυ, Α. Σέμoυ, Ε. Τζίμητρα-Καλoγιάvvη. 1984.

Αρ. 03. ΒΑΣIΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕIΣ ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ

Π. Κoυτσoγιάvvη. 1984.

Αρ. 02. ΔIΕΘΝHΣ ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗ ΚΑI KΑΤΑΜΕΡIΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑI "ΝΕΟΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΧΩΡΩΝ"

Τ. Γιαvvίτση. 1984.