Αρ. 09. Η ΑΞIΑ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤIΚΟ ΧΩΡΟ: ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔIΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑI ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞIΑ ΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤIΚΩΝ ΑΚIΝΗΤΩΝ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Ερευvητικής Ομάδας Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ Περιφερειακής Αvάπτυξης Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1985.