Αρ. 25. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΣ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Γ. Στεφαvόπoυλoυ, Α. Σoφoύ, Α. Τσoύκα σε συvεργασία με τoυς Δ. Παρασκευόπoυλo, Ν. Σαραvτάκo. 1986.