Αρ. 35. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΩΝ ΠΕΡIΟΧΩΝ ΚΑΤΟIΚIΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑI ΜΕΣΩΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤIΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΣ ΚΑI ΜΕΤΡΑ ΠΟΛIΤIΚΗΣ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Α. Αραβαvτιvoύ, Π. Γετίμη, Γ. Πρωτoψάλτη, Δ. Χριστoφιλόπoυλoυ. 1987.