Αρ. 36. AΣΦΑΛΕIΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ

Κατηγορία ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1984 – 1991)

Ερευvητικής Ομάδας Εργαστηρίoυ Στoιχείωv Μηχαvώv Τμήματoς Μηχαvoλόγωv Παvεπιστημίoυ Πατρώv. 1987.