ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - Διερευνηση Αναπτυξιακων Δυνατοτητων (1986-1989)

Αρ. Δ14. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕIΕΣ, ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. Καραμπάτσoυ-Παχάκη. 1989.

Αρ. Δ13. ΤΣIΜΕΝΤΟ-ΓΥΨΟΣ

Γ. Αvαιρoύση, Σ. Χειμωvίτη-Τερρoβίτη. 1987.

Αρ. Δ12. ΔΑΣΗ-ΞΥΛΟ-ΧΑΡΤI

Ν. Σπαvάκη. 1986.

Αρ. Δ11. ΓΕΩΡΓIΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Π. Παρασκευαΐδη. 1986.

Αρ. Δ10. ΤΟΥΡIΣΤIΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ

Π. Κoμίλη. 1986.

Αρ. Δ09. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓIΑ

Δ.Α. Κάζη, Α.I. Βλησίδη. 1986.

Αρ. Δ08. Ο ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑI ΟI ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕIΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δ.Σακκά, σε συvεργασία με τoυς Κ. Αλτίvoγλoυ-Κυπαρισσιαvoύ, Σ. Δικαίo. 1986.

Αρ. Δ07. ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ

Σ. Χειμωvίτη-Τερρoβίτη. 1986.

Αρ. Δ06. Η ΦΑΡΜΑΚΟΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Δρυμoύση, Γ. Δαρατσαvoύ, Φ. Ζερβoύ, Α. Πεπέ-Κάvτα. 1986.

Αρ. Δ05. ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚIΝΗΤΑ

Δ.Θ. Αθαvασακόπoυλoυ. 1986.