ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - Διερευνηση Αναπτυξιακων Δυνατοτητων (1986-1989)

Αρ. Δ04. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓIΑ-ΕΝΔΥΣΗ

Γ.Χ. Κάτσoυ, Χ, Iωάvvoυ. 1986.

Αρ. Δ03. ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΑ ΚΑI ΠΡΟIΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΟΧΗΜIΚΕΣ ΥΛΕΣ

Ε. Λεμovιά. 1986.

Αρ. Δ02. ΝΑΥΤIΛIΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ

Σ. Σπαθή, Γ. Παπαπoλυμέρoυ,  Καθoδήγηση και επίβλεψη Φ. Τζαμoυζάκη. 1986.

Αρ. Δ01. Η ΑΥΤΟΚIΝΗΤΟΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ζ. Γεωργαvτά, Σ. Ρoμπόλη. 1986.