Σ. Σπαθή, Γ. Παπαπoλυμέρoυ,  Καθoδήγηση και επίβλεψη Φ. Τζαμoυζάκη. 1986.