Αθανάσιος Χύμης
Αθανάσιος Χύμης
B'

Πληροφορίες

Θεσμοί, Ανταγωνιστικότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Ηθική και Οικονομία, Οικονομικά των Θεσμών, Κοινωνική Ευθύνη, Αγροτική Οικονομική
Κοινωνική Ευθύνη Δημόσιας Διοίκησης, Επίδραση των θεσμών στην ανταγωνιστικότητα. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 337
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό

 

Σπουδές

 • Ph.D. Αγροτική Οικονομική. University of Missouri-Columbia. ΗΠΑ. (2007).
 • M.A. Οικονομικά. University of Missouri-Columbia. ΗΠΑ. (2007).
 • D.E.A. Αγροτική Οικονομική (Economie du Dévelopement Agricole, Agro-Alimentaire et Rural) Université de Montpellier I, Γαλλία. (2000).
 • Πτυχίο Αγροτικής Οικονομικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (1997).

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Ερευνητής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ (Β’ βαθμίδας από Ιούλιο 2015, Γ’ Βαθμίδας: Ιούλιος 2011 – Ιούλιος 2015. Δ’ Βαθμίδας: Ιανουάριος 2008 – Ιούνιος 2011).
 • Επισκέπτης Καθηγητής. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Καλαμάτα. (2019-2021).
 • Επισκέπτης Καθηγητής. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). (2007-2012).
 • Βοηθός Διδασκαλίας. Τμήμα Οικονομικών. University of Missouri-Columbia ΗΠΑ. (2006).
 • Βοηθός Έρευνας. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας. University of Missouri-Columbia ΗΠΑ. (2002-2005).

Διακρίσεις και Υποτροφίες

 • Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY). (Ακαδημαϊκά έτη 2002-2005). 
 • Υποτροφία από το Ίδρυμα Ronald Coase (Ronald Coase Institute Fellowship) για συμμετοχή σε συνέδριο – εργαστήριο (workshop). (Σεπτέμβριος 2005).
 • Χορηγία μετά από επιλογή για συμμετοχή στην 1η συνάντηση βραβευθέντων με Νόμπελ οικονομικών επιστημών στο Lindau (1st Lindau Nobel Laureate Meeting in Economics, Σεπτ. 2004).

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης)

Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)

Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης)

Κεφάλαια σε ελληνικά επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)

Βιβλία, Μονογραφίες (με διαδικασία κρίσης)

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

 • Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας, Ετήσια Έκθεση 2022: Struggling for a New Regime. (2022). Συγγραφή της ενότητας 3.4. Competitiveness indicators for resilient and sustainable growth: Foreign Direct Investment, Digitization, and Green Transition (σελ. 63-73).
 • Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας, Ετήσια Έκθεση 2021: Productivity and Competitiveness Developments: Towards a Resilient and Sustainable Growth. (2021) Συγγραφή της ενότητας 3.4 International competitiveness indicators (σελ. 54-61).
 • Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας, Ετήσια Έκθεση 2020: Recovery and growth through enhancing productivity and competitiveness. (2020). Συγγραφή της ενότητας 3.4 International competitiveness indicators (σελ. 62-67).
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εργαλείων για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Συντονισμός ενός παραδοτέου και συμμετοχή στα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου eGov-INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020), για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος. Επιστημονικός υπεύθυνος Π. Προδρομίδης, (2019-2020).
 • Εθνικό Συμβούλιο Πραγωγικότητας, Ετήσια Έκθεση 2019: The productivity and competitiveness of the Greek economy. (2019). Συγγραφή της ενότητας 3.2.1 International Competitiveness Indices (σελ. 45-48).
 • Παρακολούθηση, επεξεργασία και κωδικοποιημένη παράθεση των εξελίξεων και των τάσεων στη διεθνή ακαδημαϊκή οικονομική βιβλιογραφία. Συλλογική εργασία με συντονιστές τους Ε. Νίτση και Χ. Τριαντόπουλο, για λογαριασμό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (2015- 2019).
 • Πρόταση Αναπτυξιακού Σχεδίου Στρατηγικής Μεγέθυνσης προς την Ελληνική Κυβέρνηση. (2016). Συγγραφή των ενοτήτων: «Αναβάθμιση της φορολογικής διοίκησης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας» και «Αλιεία». Η εργασία συντονίστηκε από τους Δρ. Ε. Αθανασίου, Δρ. Π. Βλάμη  και Δρ. Β. Λυχναρά και εκπονήθηκε για το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
 • Αλλαγές στο Θεσμικό πλαίσιο Δημοσιονομικής Διαχείρισης. (2015). Συμμετοχή και υποβολή παραδοτέου στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την Επεξεργασία των Διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού με βάση την υπ. αρ. 2/23663/0004/26-05-2015 Απόφαση του Αναπλ. Υπ. Οικ. και την υπ. αρ. 2/53015/0004/11-09-2015 Απόφαση του Υπ. Οικ., Αθήνα. Σε συνεργασία με τον Δρ. Χρ. Τριαντόπουλο.
 • Μελέτη ωρίμανσης και εξειδίκευσης για το έργο της Χαρτογραφήσεως των Αγορών. (2015). Συγγραφή κεφαλαίου 4, 1ου τόμου, «Καλές πρακτικές άλλων χωρών» (σελ. 29-33), συντονιστής 1ου τόμου και παρουσίαση ενός εκ των παραδοτέων στο ΥΠΑΑΝ. Συλλογική μελέτη με γενικό συντονιστή τον Δρ. Π. Προδρομίδη για λογαριασμό του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών: Η επίδραση στα έσοδα του κράτους μέσω αύξησης της χρήσης τους. (2014). Συμμετοχή στη συλλογική μελέτη υπό τον συντονισμό του Δρ. Ν. Γεωργικόπουλου.
 • Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης (2014, τελικό παραδοτέο, σύντομο και επικαιροποιημένο κείμενο). Συγγραφή του κεφαλαίου 4.1.2. «Αλιεία» και συμμετοχή στην συγγραφή του συλλογικού κεφαλαίου 4.8. «Στρατηγική για τις εξαγωγές σε επίπεδο κλάδων και χωρών». Η μελέτη συντονίστηκε από τους Δρ. Έ. Αθανασίου, Θ. Τσέκερη και Α. Τσούμα. Αθήνα, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Φορολογική Πολιτική στα προϊόντα καπνού στην Ελλάδα. Τα Έσοδα του Δημοσίου και το Λαθρεμπόριο. (2014). Συγγραφή υποκεφαλαίου 3.1 «Οικονομική θεωρία για τα φορολογικά έσοδα και τις μεταβολές των φορολογικών συντελεστών» (σελ. 24-35). Συλλογική εργασία ΚΕΠΕ.
 • Illicit tobacco trade in Greece. (2014). Συγγραφή των ενοτήτων 4.3 «How the price difference between low and high priced cigarettes affects illicit trade» (σελ. 20-23) και 5.3 «How price elasticity affects government revenues» (σελ. 27-30). Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο.
 • Εξωστρέφεια και εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα των εξαγωγών: μία πρώτη προσέγγιση. (2014). Συμμετοχή στην συλλογική εργασία που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και συντονίστηκε από την Δρ. Έ. Αθανασίου. Αθήνα, ΚΕΠΕ.
 • Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα – Η Πορεία προς την Ανάκαμψη και Βιώσιμη Ανάπτυξη. (2013). Συγγραφή του κεφαλαίου «Επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα Βιομηχανίας-Μεταποίησης» (σελ. 71-81). Η εργασία εκπονήθηκε για το Γραφείο του Πρωθυπουργού και συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο.
 • Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης Α’ Παραδοτέο, εκτενές κείμενο. (2013). Συγγραφή των κεφαλαίων 7.2.3 «Αλιεία» και 11.2. «Κοινή Αλιευτική Πολιτική». Η μελέτη συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Βαγιονή. Αθήνα, Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα. (2011). Συγγραφή του κεφαλαίου «Επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα Βιομηχανίας-Μεταποίησης» (σελ. 11-18). Η εργασία εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο.
 • Ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγών: Η επίδραση στα έσοδα μέσω ΦΠΑ. (2011). Συγγραφή του τμήματος «Η περίπτωση της Νοτίου Κορέας» και μέρους του τμήματος «Προτάσεις εφαρμογής στην Ελλάδα». Η εργασία εκπονήθηκε για λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων – Γραφείο Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής και συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο.  
 • Η Έκταση του Ανταγωνισμού στην Ελληνική Οικονομία. (2010). Συγγραφή των κεφαλαίων 2,3,4 «Προϊόντα Κρέατος», «Βιομηχανία Αλιευμάτων», και «Βιομηχανία Οπωροκηπευτικών» (σελ. 43-129). Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και συντονίστηκε από τον Δρ. Κ. Κανελλόπουλο.
 • Πρωτογενής Τομέας: Τάσεις και Προοπτικές. (2008). Συγγραφή του κεφαλαίου 6, «Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων» σελ. 148-196, και «Γενικά Συμπεράσματα» σελ. 204-205 (σε συνεργασία με Ε. Καδίτη, Ελ. Νίτση και Ι. Ρεζίτη). Η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και συντονίστηκε από την Δρ. Ι. Ρεζίτη.

Άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις

Εργασίες προς συζήτηση

Εργασίες σε εξέλιξη

 • «Θεσμοί και Ανταγωνιστικότητα»
 • «Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακός μετασχηματισμός»
 • «Δοκίμια στην Ανταγωνιστικότητα»

Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

Άλλες διαλέξεις και παρουσιάσεις σε εγχώριες επιστημονικές συναντήσεις

Διαλέξεις-παρουσιάσεις στα πλαίσια των ερευνητικών σεμιναρίων ΚΕΠΕ

Διδακτική Εμπειρία

 • «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Καλαμάτα για το α’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
 • «Εταιρική Διακυβέρνηση». Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση του ΑΤΕΙ Πελοποννήσου-Καλαμάτα για το β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 • «Οικονομικά των Θεσμών». Διαλέξεις κατόπιν προσκλήσεως στα πλαίσια του προπτυχιακού ομότιτλου μαθήματος 5ου εξαμήνου των φοιτητών του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2017, 2018).
 • «Market Structure». Στο αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τμήματος Business Economics and Management του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) (2007-2012). Αξιολογήσεις: 4/5 (μέσος όρος).
 • «Introductory Microeconomics». Βοηθός διδασκαλίας στο Department of Economics στο University of Missouri-Columbia. (2006). Αξιολόγηση: 4,3/5.

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διατριβών

(Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου-Καλαμάτα):

 • Νικηφόρος Παναγιώτης. (2019-2020). «Εταιρική ταυτότητα και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: μελέτη περιπτώσεων της Εθνικής Τράπεζας, της Πειραιώς, και της AlphaBank».
 • Γιόβα, Κωνσταντίνα. (2019-2020). «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε ακτινολογικά τμήματα».

(Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Business Economics and Management του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων -MAIX):

 • Margaryan Anna (2014-2015) “An Alternative View of the Causes of the 2007-2008 Financial Crisis: The Austrian Economics perspective”.
 • Smilevska Bisera (2012-2013) “Government support for Corporate Social Responsibility in small and medium-sized enterprises in FYRMacedonia: A Comparative Study of the Food and IT Industries
 • Igityan Nune (2010-2011) “B2C e-Commerce in Developing Countries: The Case of Armenia
 • Mohamed Mohamed (2009-2010) “Consumers; Motivations and Barriers towards Organic Food: The Case of Egypt
 • Faghali Majed (2008-2009) “An in-depth study of the Lebanese Wine Sector: Financial Analysis and Future Perspectives”.
 • Larbi Walid (2008-2009) “Impact of Government Policies and Incentives to Promote the Sector of Agricultural Products in Tunisia: The Case of Olive Oil”.

Συναφείς δραστηριότητες

Αξιολογητής απολογισμών επιχειρήσεων και οργανισμών

Προσκεκλημένος (σε εθελοντική βάση) αξιολογητής από την μη κερδοσκοπική εταιρεία QualityNet Foundation που κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια συμβάλλει στην επέκταση της έννοιας Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και αξιολογεί σειρά απολογισμών όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.

Κρίσεις βιβλίων – μονογραφιών

 • Για λογαριασμό της Επιτροπής Μελετών του ΚΕΠΕ

Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά

 • Agricultural Economics
 • Agriculture and Human Values
 • British Food Journal
 • Business Strategy and the Environment
 • Corporate Social Responsibility and Environmental Management
 • Environments
 • Journal of Agricultural and Applied Economics
 • Journal of Food Products Marketing
 • Journal of Institutional Economics
 • International Food and Agribusiness Management Review
 • International Review of Administrative Sciences
 • Land
 • Social Responsibility Journal
 • Sustainability

Κρίσεις εργασιών σε συνέδρια

 • Academy of Management ετήσιες συναντήσεις.
 • European Association of Agricultural Economists (EAAE).
 • International Association for Business and Society ετήσιες συναντήσεις.