Κωνσταντίνος Λοΐζος
Κωνσταντίνος Λοΐζος
Β

Πληροφορίες

Τραπεζική Ρύθμιση. Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική
Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικά συστήματα, ρύθμιση και
απορρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τραπεζική ρύθμιση, θεωρία και ιστορία οικονομικών θεσμών.
1) Κοινωνικοοικονομική μορφολογία και δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη βιομηχανία κατά το 19ο και 20ο αιώνα
2) Σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάπτυξης και ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών
θεσμών.
3) Ο ρόλος της «εμπιστοσύνης» στη διατραπεζική αγορά και η αποφυγή τήρησης των
κανόνων ρύθμισης του τραπεζικού συστήματος.
4) Ιστορική διερεύνηση της εξέλιξης οικονομικών και κοινωνικών θεσμών της ελληνικής οικονομίας
5) Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων: διεθνής εμπειρία και η ελληνική περίπτωση

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα, 10672
210-3676305
210-3611136, 210-3630122

Βιογραφικό