Γιάννης Παναγόπουλος
Γιάννης Παναγόπουλος
Α'

Πληροφορίες

Χρήμα & Τράπεζες, Βασιλεια ΙΙΙ
Νομισματικά, Βασιλεία III, Προβλέψεις, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εργατικά
NPLs, SPVs

Επικοινωνία

...
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72
210-3676 416
210-3630122, 210-3611136

Βιογραφικό