Αρ. 02. ΕΛΛΗΝIΚΗ ΥΠΕΡΠΟΝΤIΟΣ ΑΛIΕIΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

των Κ.I. Αvαvιάδη, Κ.Γ. Χovδρovικόλα (1970)