Αρ. 14. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΛΕIΤΟΥΡΓIΩΝ ΚΑI ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠIΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤIΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕIΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

των E. Kaczka, Ά. Ριτσατάκη (1982)