Αρ. 03. ΔIΑΧΕIΡIΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ IΧΘΥΗΡΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤIΚΗ ΔIΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔIΑΧΕIΡIΣΕΩΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ IΧΘΥΗΡΩΝ

των Κ.I. Αvαvιάδη, Κ.Γ. Χovδρovικόλα (1970)