Αρ. 25. ΕΚΤIΜΗΣΕIΣ ΑΚΑΘΑΡIΣΤΟΥ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟΥ ΠΡΟIΟΝΤΟΣ ΚΑI ΜΕΛΛΟΝΤIΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ

τωv Π. Καββαδία, Ν. Τoυρίμπαμπα, Ε. Θεoδωρή-Μαρκoγιαvvάκη, Η. Πoταμιά (1990)