Αρ. 26. ΔΗΜΟΓΡΑΦIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑ ΓIΑ ΤΑ ΕΤΗ 1993-2001

τωv Σ. Αθαvασίoυ, Κ. Καvελλόπoυλoυ, Η. Πoύπoυ, Π. Παπακωvσταvτίvoυ (1990)