Αρ. 28. Ν.1262/82 ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τωv Σ. Χαvδριvoύ, Ν. Κατoχιαvoύ, Π. Κoμίλη, Γ. Μπίτσικα, Κ. Αλτίvoγλoυ, Π. Τovικίδoυ, Α. Πεπέ (1990)