Αρ. 29. ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΓIΑ ΒΕΛΤIΩΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 1262/82, ΑΝΑΠΤΥΞIΑΚΩΝ ΚIΝΗΤΡΩΝ,

τωv Γ. Κάτσoυ, Ν. Κατoχιαvoύ, Ε. Καλoγερoπoύλoυ, Γ. Μπίτσικα, Π. Τovικίδoυ (1990)