Αρ. 30. ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔIΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 1989-1993 (ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΤΟΛIΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ)

τωv I. Ριτσατάκη, I. Κoυσoυλάκoυ, Κ. Αρβαvιτάκη, Α Μυλωvά, Π. Παρασκευαϊδη, Α. Δαρίτση (1990)