Αρ. 37. ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

υπό τον συντονισμό του Γ. Κάτσου (1997)