Αρ. 06. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑIΔΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑI ΤΟ «ΑΤΤIΚΟΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟΝ»

του Φ.Δ. Εμμαvoυήλ (1975)