Αρ. 44. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (1989-2006) ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

των Σ. Σάββα-Μπαλφούσια (συντον.), Ε. Αθανασίου, Λ. Αθανασίου, Κ. Κανελλόπουλου, Α. Μπαλφούσια, Π. Προδροµίδη, Θ. Τσαγκούρη, Α. Τσούµα. (2006).