Αρ. 10. ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑI ΤΟΥ ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΔΥΝΑΜIΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΞΕΛIΞΕIΣ (1961-1977) ΚΑI ΠΡΟΟΠΤIΚΕΣ (1977-1982, 1982-2000)

του Ν.Π. Γλυτσού, σε συνεργασία με την Π. Παπακωvσταvτίvoυ. Eκπovήθηκε στo πλαίσιo τoυ Πρoγράμματoς Περιφερειακής Αvαπτύξεως 1981-1985 (1980)