Αρ. 11. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚIΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΠΕΡIΓΡΑΦΗ, ΑΞIΟΛΟΓΗΣΗ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο τoυ Πρoγράμματoς Περιφερειακής Αvαπτύξεως 1981-1985 (1980)