Αρ. 16. ΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1994. (Συντονίστρια: Δ. Κατοχιανού.)