Αρ. 19. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1994. (Συντονιστής: Β. Ράπανος.)