Αρ. 27. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)