Αρ. 29. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1995. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)