Αρ. 34. ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1995. (Συντονιστής: Λ. Αθανασίου.)