Αρ. 43. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Για Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 1996. (Συντονιστής: Β. Ματράγκας.)