Αρ. 44. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Για Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας, 1996. (Συντονίστρια: Δ. Κατοχιανού.)