Αρ. 50. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για Υπουργείο Οικονομικών, 1997. (Συντονιστής: Α. Μπαλφούσιας.)