Αρ. 58. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 2004

Για Υπουργείο Ανάπτυξης, 2004. (Συντονιστής: Σ. Χανδρινός.)