Αρ. 61. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Για Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , 2006. (Συντονίστρια: Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)