Αρ. 67. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Για Υπουργείο Εσωτερικών, 2008. (Συντονιστής: Κ. Κανελλόπουλος.)