Αρ. 69. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, Κ. ΚΑΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για Υπουργείο Εργασίας, 2011. (Συντονίστρια: Κ. Αθανασούλη.)