Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕ

Το ΚΕΠΕ ιδρύθηκε το έτος 1959 και αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στη διάρκεια των 60 και πλέον χρόνων λειτουργίας του, το ΚΕΠΕ:

 • Διεξάγει έρευνα σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία.
 • Έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον οικονομικό σχεδιασμό, πρωτοπορώντας στον συντονισμό, την κατάρτιση και την αξιολόγηση πολυετών εθνικών, περιφερειακών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Υποστηρίζει το σχεδιασμό και την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση εκθέσεων, συμβουλευτικών εργασιών και προγραμμάτων ανάπτυξης σε μακροοικονομικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Μελετά συστηματικά καίριους τομείς, όπως τα δημόσια οικονομικά, το διεθνές εμπόριο, η αγορά εργασίας, η εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές πολιτικές.
 • Διατηρεί επιστημονική εξειδίκευση στη μελέτη σημαντικών παραγωγικών τομέων, όπως η πρωτογενής παραγωγή, η βιομηχανία, ο τουρισμός, οι μεταφορές, η ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός τομέας.
 • Δραστηριοποιείται στην έκδοση επιστημονικών μελετών, εκθέσεων, περιοδικών εκδόσεων και δελτίων, και έχει δημοσιεύσει πάνω από 700 εκδόσεις, σημαντικό μέρος των οποίων είναι διαθέσιμο με ελεύθερη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του οργανισμού και του αποθετηρίου οικονομικού περιεχομένου του ΚΕΠΕ Oeconomicus.
 • Λειτουργεί την ειδική ερευνητική Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ, με πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και λοιπών εντύπων και σημαντική συμβολή στην υποβοήθηση της οικονομικής έρευνας στην Ελλάδα.

Στη σύγχρονη εποχή, στο πλαίσιο όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, το ΚΕΠΕ:

 • Συνεχίζει το έργο του στην έρευνα και την υποστήριξη της οικονομικής πολιτικής, με την έκδοση επιστημονικών εργασιών και τη σύνταξη εκθέσεων πολιτικής για λογαριασμό κρατικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.
 • Ενεργεί ως Εθνικό Συμβούλιο Παραγωγικότητας και καταρτίζει την ετήσια Έκθεση Παραγωγικότητας της Ελλάδας.
 • Παρακολουθεί συστηματικά τη διεθνή οικονομική σκηνή και την εγχώρια οικονομική συγκυρία, παρέχοντας προβλέψεις για το ΑΕΠ, δείκτες συγκυρίας, αναλύσεις των εξελίξεων σε βασικούς οικονομικούς τομείς και αναλύσεις σε επίκαιρα θέματα.
 • Συμβάλλει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και διατηρεί Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων.
 • Συνεπικουρεί την πολιτεία στη διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και εκπονεί Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης, καθώς και Πόρισμα Διαβούλευσης σε συνεργασία με πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
 • Συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, συμβούλια και επιτροπές Υπουργείων και κρατικών φορέων.
 • Εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικές ενώσεις.
 • Συνεργάζεται με αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς, ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και εγχώριους επιστημονικούς και κρατικούς φορείς, και παρέχει ενημέρωση σε θεσμικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το ερευνητικό προσωπικό του ΚΕΠΕ αποτελείται από επιστήμονες, κυρίως οικονομολόγους κατόχους διδακτορικών τίτλων.