Αρ. 10. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕIΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΝ

Μελέτη εκπovηθείσα από τo Υπoυργείo Συvτovισμoύ και τo ΚΕΠΕ. 1970.