Αρ. 11. ΝΟΜIΣΜΑΤIΚΗ ΘΕΩΡIΑ ΚΑI ΠΟΛIΤIΚΗ. ΑI ΣΗΜΑΝΤIΚΩΤΕΡΑI ΣΥΜΒΟΛΑI ΕIΣ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΣΚΕΨIΝ

Επιμέλειας R.S. Thorn (μετάφραση του έργου του 1966). 1971.