Αρ. 12. ΚΑΠIΤΑΛIΣΜΟΣ, ΣΟΣIΑΛIΣΜΟΣ ΚΑI ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

J.A. Schumpeter (μετάφραση του έργου του 1942). 1972.