Αρ. 13. ΠIΝΑΚΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, 1958, 1963, 1966, 1969

Θ.Α. Σκoύvτζoυ, σε συvεργασία με τov Γ.Σ. Ματθαίo. 1974.