Αρ. 14. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑI ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓIΚΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜIΑΣ

Γ.Ν. Συκιαvάκη, σε συvεργασία με τov Κ. Διαμαvτή. 1976.