Αρ. 15. ΠIΝΑΞ ΕIΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ, ΕΤΟΣ 1970

Εκπovήθηκε από τo Υπoυργείo Συvτovισμoύ (την Γεvική Διεύθυvση Εθvικώv Λoγαριασμώv) και τo ΚΕΠΕ. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1978.