Αρ. 19. ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΔIΑΡΘΡΩΤIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΓIΑ ΤΗ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑ ΚΑI ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Μελετητικής Ομάδας. 1996.