Αρ. 03. ΕΚΘΕΣIΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1961-1965

(Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1966.