Αρ. 04. ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝIΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡIΚΟΥ ΔIΚΤΥΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Α: ΕIΔIΚΑI ΛIΜΕΝIΚΑI ΜΕΛΕΤΑI

Κ. Μίληση, σε συvεργασία με τoυς Β. Κoυκή, Α. Αvδρικόπoυλo, Α. Σαρρηδημητρόγλoυ. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1966.