Αρ. 06. INPUT-OUTPUT TABLE OF THE GREEK ECONOMY (YEAR 1960)

A. Κουτσογιάννη, σε συνεργασία με την Α. Γκανά. 1967.