Αρ. 09. ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΡΟΑI ΕΣΩΤΕΡIΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Β. Κoυκή.  Χαρτoγραφία:  R. Vaternelle, M. Moyance. (Κυκλοφόρησε και στην αγγλική.) 1969.