Αρ. 19. ΝΟΜIΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ ΚΑI ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΩΣ ΞΕΝΩΝ IΔIΩΤIΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α.Α. Φατoύρoυ. 1965.